امام سجاد علیه السلام فرمود: دنیا همچون نیمه خواب (چرت) است و آخرت بیداری می باشد و ما در این میان رهگذر بین خواب و بیداری به سر می بریم.

اردیبهشت ۱۷

کُنگ

پرش کُنگ

اردیبهشت ۱۷

دَش واولت

پرش دَش یا دَش واولت

اردیبهشت ۱۷

پرش سرعت

پرش سرعت یا اِسپید

اردیبهشت ۱۷

پرش ۳۶۰ یا معکوس

پرش معکوس یا پرش 360

اردیبهشت ۱۷

پرش تنبل

پرش تنبل یا لِیزی

اردیبهشت ۱۷

دَش معکوس

حرکت پرش دَش معکوس

اردیبهشت ۱۷

عبور از میله ۱

پرش از روی نرده

اردیبهشت ۱۷

عبور از میله ۲

حرکت عبور از میله Gate Vault

اردیبهشت ۱۷

وال اسپین

حرکت وال اسپین یا چرخش دیواری

اردیبهشت ۱۷

آندربار

عبور از بین دو میله با حرکت آندربار

  • RSS
  • Facebook

کُنگ

پرش کُنگ نام انگلیسی: kong vault (تلفظ: کُنگ واولت)

دَش واولت

پرش دَش یا دَش واولت نام انگلیسی: dash vault (تلفظ: دَش واولت)

پرش سرعت

پرش سرعت یا اِسپید نام انگلیسی: speed vault (تلفظ: اِسپید)

پرش 360 یا معکوس

پرش معکوس یا پرش 360 نام های دیگر انگلیسی: Reverse Vault (تلفظ: ...

پرش تنبل

پرش تنبل یا لِیزی نام انگلیسی: lazy vault (تلفظ: لِیزی واولت)

حاميان ما